1. Warunki ogólne zakupów online

  1. Właścicielem platformy sprzedażowej (zwanej dalej Sklepem), działającej pod adresem www.posteran.com jest ANTON Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Smoleńska 53/2, 85-871 Bydgoszcz, e-mail: weare@anton.com.pl, tel. +48 575 601 504, KRS: 0000927198.
  2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu przez Klientów.
  3. Regulamin jest udostępniony Klientowi nieodpłatnie w formie, która umożliwia pozyskiwanie, odtwarzanie, utrwalenie i przechowywanie Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
  4. Złożenie Zamówienia w Sklepie oznacza zapoznanie się, zaakceptowanie i przestrzeganie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz dokonanie zakupów na warunkach określonych w Regulaminie.
  5. Regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży.
 2. Przedmiot działalności Sklepu

  1. Sklep oferuje możliwość zawierania za jego pośrednictwem umów sprzedaży, których przedmiotem Produkty dostępne na platformie sprzedażowej działającej pod adresem www.posteran.com
  2. Informacje znajdujące się w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
  3. Wszystkie ceny wyrażone są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT 23%) i nie obejmują kosztów dostawy.
 3. Składanie zamówień i zawieranie umów

  1. Klient składa zamówienie, dodając wybrane produkty do koszyka, a następnie klikając przycisk „Kupuję i płacę”, dostępny na stronie: www.posteran.com/zamowienie
  2. W formularzu zamówienia Klient podaje dane niezbędne do świadczenia usług.
  3. Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia formularza, podając wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym. ANTON Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego wypełnienia formularza.
  4. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail z informacją potwierdzającą złożenie zamówienia.
 4. Realizacja zamówień i dokonywanie płatności

  1. Klient może wybrać następujące formy płatności:
   • PayU – Szybkie płatności online – płatność poprzez zewnętrzny system płatności payu.pl, obsługiwany przez firmę PayU S.A. z siedzibą: ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań (w przypadku wyboru tej opcji realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po otrzymaniu przez Sklep informacji z systemu payu.pl o dokonaniu płatności przez Klienta).
   • Przelew bankowy – przelew bankowy na rachunek bankowy Sklepu (w przypadku wyboru tej opcji realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu przez Klienta potwierdzenia wykonania przelewu lub po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
  2. Do cen o których mowa w punkcie 2.3 doliczane są koszty wysyłki w wysokości uwidocznionej na stronie Sklepu.
  3. Po zaksięgowaniu należności Klient otrzyma wiadomość e-mail z informacją potwierdzającą otrzymanie środków przez Sklep.
  4. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 21 dni roboczych.
  5. Dla klientów indywidualnych dołączany jest Rachunek za dokonane zakupy.
  6. Dla klientów biznesowych dostępna jest faktura VAT za dokonane zakupy , która wysyłana jest w formie elektronicznej na wskazany w zamówieniu adres e-mail.
 5. Reklamacje i zwroty

  1. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
  2. Sprzedawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni, dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  3. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne, jeżeli Klient wyśle w terminie 14 dni od jej zawarcia, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć drogą mailową: hello@posteran.com
 6. Postanowienia końcowe

  • Niniejsze warunki obowiązują od daty opublikowania ich na stronie: www.posteran.com/regulamin/
  • Wszelkie odstępstwa od niniejszych warunków wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, przy czym za formę pisemną uznawane są również uzgodnienia przekazywane w drodze indywidualnych wiadomości e-mail.
  • W razie zaistnienia sporu w zakresie zobowiązań wynikających z zawartych umów, strony podejmą w pierwszej kolejności próbę ugodowego rozwiązania sporu. W przypadku niemożności ugodowego załatwienia sporu Strony ustalają właściwość Sądu właściwego dla siedziby ANTON Sp. z o.o..
  • W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Data publikacji aktualnej wersji regulaminu: 24 stycznia 2022 roku.

📣 TYLKO DO 12/04 - PLAKATY Z RABATEM DO 50% & RAMKI Z RABATEM DO 40% 📣